ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสวนปราง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 218,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเขาหินปูน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 870,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเขาใต้ป่า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 2,529,870
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคอกเสือ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 1,939,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสำนักงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 280,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดภูริน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู : หลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : 45,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู : หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 56,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู : หลังที่ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 72,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู : หลังที่ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 79,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู : หลังที่ 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 80,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม : หลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 20,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม : หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 120,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม : หลังที่ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม : หลังที่ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 240,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 117,000
เพิ่มเติม..