ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเขาใต้ป่า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 2,529,870
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

แบบอาคาร                            : สปช.105/29

ลักษณะอาคาร                      :  ถาวร

การก่อสร้าง                          : สร้างปี พ.. 2537

งบประมาณ                          : 2,529,870          ได้รับจากต้นสังกัด

ห้องเรียนตามแปลน           : 4  ห้อง

ห้องเรียน                              : 5  ห้องเรียน

ห้องพิเศษ                             : 3 ห้อง

สภาพอาคาร                         : ดี

ประโยชน์ใช้สอย                : เป็นอาคารเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 – 3

                                                : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

                                                : ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

                                                : ห้องปฏิบัติการทางภาษา