ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสำนักงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 280,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

แบบอาคาร                            : สปช.203/26

การก่อสร้าง                          : สร้างปี พ.. 2527

งบประมาณ                          : 280,000             

ได้รับ                                      : จากต้นสังกัด

ขนาดกว้าง                            : 10.00

ยาว                                         : 20.00

สภาพอาคาร                         : ดี

ประโยชน์ใช้สอย                : ห้องสำนักงาน

                                                : ห้องพักครู

                                                : ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน