ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม : หลังที่ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 240,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

แบบอาคาร                            : สปช.604/45

การก่อสร้าง                          : สร้างปี พ.. 2550

งบประมาณ                          : 240,000

ได้รับ                                      : จากต้นสังกัด

ใช้การได้                               : 4

ประโยชน์ใช้สอย                : ห้องน้ำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1