ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคอกเสือ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 1,939,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

แบบอาคาร                            : สปช.105/29

ลักษณะอาคาร                      :  ถาวร

การก่อสร้าง                          : สร้างปี พ.. 2548

งบประมาณ                          : 1,939,000          ได้รับจากต้นสังกัด

ห้องเรียนตามแปลน           : 4  ห้อง

ห้องเรียน                              : 2  ห้องเรียน

ห้องพิเศษ                             : 2 ห้อง

สภาพอาคาร                         : ดี

ประโยชน์ใช้สอย                : ห้องแล็ปคอมพิวเตอร์

                                                : ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

: ห้องเรียนสังคมศึกษา

: ห้องเรียนดนตรี นาฎศิลป์