ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางราตรี ชูทวด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวฐิตาภัทร์ กุลน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาดา ยอดวารี
ครูผู้ช่วย