ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางคีรยา ศรีรัตนกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวฐิตาภัทร์ กุลน้อย
ครู คศ.1

นางสาวสุชาดา ยอดวารี
ครูผู้ช่วย