ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกมลทิพย์ ทองน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวบุณฑริกา พรหมศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวณัฐธยาน์ วิทยาสุนทร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2