ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวบุณฑริกา พรหมศิริ
ครู คศ.1

นางกมลทิพย์ ทองน้อย
ครู คศ.1

นาวสาวปาริฉัตร บินสัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2