ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวันเพ็ญ เห็นพร้อม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวมุทิตา ย่านวารี
ครูผู้ช่วย