ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงษ์ศักดิ์ มีเสน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ