ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงษ์ศักดิ์ มีเสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ