ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภาวนี ไชยศรีมาลย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิราภรณ์ จัตุรงค์แสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1