ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานบริการ

นายสุเทพ ชูมี
ช่างปูน ชั้น3
หัวหน้าพนักงานบริการ

นายเศกสันต์ ศรทอง
ผู้ช่วยนักการภารโรง