ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววรรณา เสมรึก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุติมา แซ่ลิ้ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2