ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววรรณา เสมรึก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุติมา แซ่ลิ้ม
ครูผู้ช่วย