ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพรพิมล เพชรบำรุง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววรรณา เสมรึก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2