ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวบุณฑริกา พรหมศิริ
ครู คศ.3

นางสาวสุติมา แซ่ลิ้ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณัฐธยาน์ วิทยาสุนทร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2