ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพรพิมล เพชรบำรุง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรุ้งลาวัลย์ ไทรทรัพย์
ลูกจ้างประจำครู SP2

นางสาววรรณา เสมรึก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2