ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุนันต์ แย้มแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนคร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเนตรชนก วิรุฬห์รัตกุล
ครูผู้ช่วย