ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเนตรชนก วิรุฬห์รัตกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจันทิมา เจ๊ะเหยง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวหนึ่งฤทัย อินทร์ชนะ
ครูผู้ช่วย