ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายมนะธีร์ วรรณะ
ครู คศ.2

นางสาวภิญญดา แผ้วสมบัติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2