ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายมนะธีร์ วรรณะ
ครู คศ.1

นางสาวศิริวรรณ น้อยเต็ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวภิญญดา แผ้วสมบัติ
ครูผู้ช่วย