ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายมนะธีร์ วรรณะ
ครู คศ.1

นางสาวศิริวรรณ น้อยเต็ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภิญญดา แผ้วสมบัติ
ครูผู้ช่วย