ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวนิดา นิลสังข์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพณณกร วิชัยดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวศิราณี ชูมี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0