ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวพณณกร วิชัยดิษฐ์
ครู คศ.2

นางสาวศิราณี ชูมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0