ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวนิดา นิลสังข์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพณณกร วิชัยดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวศิราณี ชูมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0