ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
O6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O6ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 33939
O6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.78 KB 33938
O6พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 33933
O6พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.93 KB 33934
O6พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.34 KB 33934
O6พรบ.ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 33934
O6พรบ.เครื่องแบบนักเรียน 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.97 KB 33938
O6พรบ.คุ้มครองเด็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.3 KB 33930
O6พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 33934
O6พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.89 KB 33935
O6พรบ.ครูและบุคลากรทางกรศึกษา ฉ.2 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.51 KB 33934
O6พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 33942
O6พรบ.การศึกษาฉบับที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.38 KB 33937
O6พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 33938
O6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.84 KB 33937
O6 การศึกษาภาคบังคับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 33932
O6 กฎหมายการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 33930
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ.o26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.66 KB 33954
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2562.o26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 525.67 KB 33942
อัตรากำลังครูโรงเรียนบ้านคลองสระ.o26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.38 KB 33951
O22ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.36 KB 33942
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.93 KB 33943
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.35 KB 33939
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดนํ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.97 KB 33940
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.16 KB 33936
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.52 KB 33933
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวาดรูปปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.91 KB 33936
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวาดรูปปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน หลังเวทีห้องประชุม และหน้าอาคารเรียนป.๔-ป.๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.61 KB 33932
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/3/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.88 KB 33935
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําไวนิลเลือกตั้งขนาด ๑.๕๐ X ๒.๗๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.75 KB 33935
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสํานักงาน 26/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96 KB 33934
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจดหมายเชิญชวนผู้ปกครองเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.19 KB 33939
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขับรถรับ - ส่ง นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.2 KB 33941
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.34 KB 33941
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.56 KB 33934
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.02 KB 33936
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.76 KB 33936
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ ปพ. มัธยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.5 KB 33929
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.36 KB 33922
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ ปพ.ประถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.35 KB 33921
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.69 KB 33918
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสกรีนเสื้อนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.16 KB 33925
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/6/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.25 KB 33920
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/8/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.39 KB 33921
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.5 KB 33915
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.3 KB 33920
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/9/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.93 KB 33921
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 33924
อื่นๆ
ข้อมูลครู-บุคลากร59 Emis Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.5 KB 34056
ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน59 Emis Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85.61 KB 34044
เกียรติบัตรระดับเขตปฐมวัย 34038
คำสั่งเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.07 KB 34149
บัญชีรายชื่อนักเรียน 57 เทอม 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.5 KB 34104
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านคลองสระ 34028
สรุปตัวแทนระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านคลองสระ 34032
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 โรงเรียนบ้านคลองสระ 34004
รหัสวิชาเพิ่มเติมระดับมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.65 KB 34190
รหัสวิชาเรียนระดับมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.35 KB 34206
รวมเนื้อเพลงลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 56707
เพลงมหาฤกษ์ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.05 MB 34072
เพลงราชสดุดีลูกเสือ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.83 MB 34082