ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
O6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O6ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 93667
O6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.78 KB 93665
O6พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 93661
O6พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.93 KB 93662
O6พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.34 KB 93662
O6พรบ.ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 93663
O6พรบ.เครื่องแบบนักเรียน 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.97 KB 93666
O6พรบ.คุ้มครองเด็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.3 KB 93660
O6พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 93664
O6พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.89 KB 93662
O6พรบ.ครูและบุคลากรทางกรศึกษา ฉ.2 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.51 KB 93662
O6พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 93670
O6พรบ.การศึกษาฉบับที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.38 KB 93666
O6พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 93666
O6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.84 KB 93665
O6 การศึกษาภาคบังคับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 93661
O6 กฎหมายการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 93659
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ.o26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.66 KB 93681
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2562.o26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 525.67 KB 93671
อัตรากำลังครูโรงเรียนบ้านคลองสระ.o26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.38 KB 93664
O22ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.36 KB 93670
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.93 KB 93673
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.35 KB 93668
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดนํ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.97 KB 93669
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.16 KB 93664
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.52 KB 93663
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวาดรูปปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.91 KB 93663
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวาดรูปปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน หลังเวทีห้องประชุม และหน้าอาคารเรียนป.๔-ป.๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.61 KB 93661
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/3/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.88 KB 93664
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําไวนิลเลือกตั้งขนาด ๑.๕๐ X ๒.๗๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.75 KB 93663
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสํานักงาน 26/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96 KB 93661
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจดหมายเชิญชวนผู้ปกครองเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.19 KB 93667
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขับรถรับ - ส่ง นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.2 KB 93670
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.34 KB 93669
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.56 KB 93661
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.02 KB 93663
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.76 KB 93664
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ ปพ. มัธยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.5 KB 93656
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.36 KB 93650
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ ปพ.ประถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.35 KB 93648
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.69 KB 93648
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสกรีนเสื้อนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.16 KB 93654
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/6/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.25 KB 93651
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/8/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.39 KB 93651
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.5 KB 93645
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.3 KB 93652
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/9/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.93 KB 93651
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 93654
อื่นๆ
ข้อมูลครู-บุคลากร59 Emis Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.5 KB 93785
ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน59 Emis Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85.61 KB 93774
เกียรติบัตรระดับเขตปฐมวัย 93768
คำสั่งเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.07 KB 93881
บัญชีรายชื่อนักเรียน 57 เทอม 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.5 KB 93829
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านคลองสระ 93761
สรุปตัวแทนระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านคลองสระ 93764
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 โรงเรียนบ้านคลองสระ 93737
รหัสวิชาเพิ่มเติมระดับมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.65 KB 93920
รหัสวิชาเรียนระดับมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.35 KB 93937
รวมเนื้อเพลงลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 115422
เพลงมหาฤกษ์ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.05 MB 93803
เพลงราชสดุดีลูกเสือ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.83 MB 93813