ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน
 
โรงเรียนบ้านคลองสระมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 495 คน ดังนี้
  • ระดับปฐมวัย  49  คน
  • ระดับประถมศึกษา 278 คน
  • ระดับมัธยมศึกษา 168 คน
 
ข้อมูลห้องเรียน
 

โรงเรียนบ้านคลองสระมีห้องเรียนทั้งสิ้น จำนวน 19 ห้อง  ดังนี้

  • ระดับปฐมวัย จำนวน 3  ห้อง
  • ระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ห้อง
  • ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 ห้อง
 (ข้อมูล ณ 3 ธ.ค.61)