ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน
 
โรงเรียนบ้านคลองสระมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 413 คน ดังนี้
  • ระดับปฐมวัย  33  คน
  • ระดับประถมศึกษา 235 คน
  • ระดับมัธยมศึกษา 145 คน
 
ข้อมูลห้องเรียน
 

โรงเรียนบ้านคลองสระมีห้องเรียนทั้งสิ้น จำนวน 18 ห้อง  ดังนี้

  • ระดับปฐมวัย จำนวน 3  ห้อง
  • ระดับประถมศึกษา จำนวน 9 ห้อง
  • ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 ห้อง
 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.62)