ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

                   1. ผู้เรียนมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

                2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

                3. ปลูกฝังคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                5. สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                6. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

                7. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา

                8. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน