ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

                   1. ผู้เรียนมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

                2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

                3. ปลูกฝังคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                5. สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                6. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

                7. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา

                8. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

     เป้าประสงค์

                นักเรียนและครูมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและพอเพียง โรงเรียนให้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

   เป้าประสงค์ย่อย

                  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมได้มาตรฐานการศึกษา

                  2. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

                  3. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

       4. โรงเรียนมีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม