ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนคุณภาพ มีมาตรฐานการศึกษา
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  นักเรียนมีคุณธรรม
เป็นผู้นำด้านกีฬา นำพาความเป็นไทย ไหว้สวย ยิ้มใส
ห่วงใยสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 

ปรัชญาโรงเรียน

      ปญฺญา นรนํ รตนํ     

ปัญญาเปรียบเสมือนแก้วของนรชน
 

คำขวัญโรงเรียน  

เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่รู้  สู้งาน  บริการสังคม