ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ก้าวสู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน  สร้างสานคุณธรรม เป็นผู้นำด้านกีฬา  นำพาความเป็นไทย 
ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 

ปรัชญาโรงเรียน

ปญฺญา นรนํ รตนํ     

ปัญญาเปรียบเสมือนแก้วของนรชน
 

คำขวัญโรงเรียน  

เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่รู้  สู้งาน  บริการสังคม