ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
ประวัติโรงเรียน

  ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ. 2484  เปิดทำการสอน  2-3  ปี  ก็เลิกล้ม  เนื่องจากไม่มีนักเรียน และได้มาทำการเปิดสอนเป็นการถาวรอีกครั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4  โดยมีนายผ่อง  เศวตเวช  เป็นครูใหญ่คนแรก

ปี  พ.ศ.  2521 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และเปิดขยายห้องเรียนสาขาที่บ้านกำสนประชาสรรค์  โดยมี  นายพรศักดิ์  เสียงเพราะ  เป็นผู้รับผิดชอบดูแลห้องเรียนสาขา  และปีพ.ศ. 2525  ห้องเรียนสาขาได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนเอกเทศ  ชื่อ  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 

ปี  พ.ศ.  2528 โรงเรียนได้ขอปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โดยมี  นายโกวิท  ศรีด่าน  ดำรงตำแหน่งเป็นคนแรก

ปี  พ.ศ. 2529  เปิดสอนชั้นเด็กเล็กเป็นครั้งแรก  จำนวน 1 ห้องเรียน

ปี  พ.ศ. 2534 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก  และเป็นโรงเรียนแรกของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกาญจนดิษฐ์  ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปี  พ.ศ. 2537 ได้รับการอนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล  จำนวน 1 ห้องเรียน  และปรับเปลี่ยนชั้นเด็กเล็กเป็นชั้นอนุบาลปีที่  2

ปี  พ.ศ. 2541 โรงเรียนและข้าราชการครูได้รับการปรับปรุงตำแหน่งให้สูงขึ้น  เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ตำแหน่ง  โดยมี  นายโกวิท  ศรีด่าน  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก  และนายยุทธศักดิ์  ดาราสิชฌน์  กับนายสุวิทย์  สุขแก้ว  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคนแรก

ปี  พ.ศ. 2544  นางพิณัฏฐา  ศรีสิทธิยานนท์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ

                ปี  พ.ศ. 2550  นายพูนศักดิ์  นาคครื้น  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ
ปี  พ.ศ. 2557  นายจำนงค์  นวลขาว  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน