ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณโชค วิชัยดิษฐ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุจินต์ ส่งมา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายมนะธีร์ วรรณะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเมธ เมืองผุด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัฒน์ ชูประดิษฐ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายจเร ผ่องแผ้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดวุฒิศักดิ์ ชัยวุฑฺโฒ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ สุขกลั่น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายไชวิทย์ นวลขาว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลักษ์ขณา เพชรรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อุทัย ปิ่นทองคำ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนิตยา ชาสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพวรรณ แดงสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรวัลย์ แตงพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ นวลขาว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตัวแทนจาก : สถานศึกษา
เบอร์โทร :