ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรงค์ มณีโชติ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกขจร ทองจาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทน ยังพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทวัฒ ครุยทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวันสิน อินทร์เกื้อ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ มีมุสิก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายคีรี เนตรประไพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางมยุรี ทองดำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสายบัว ปานเนียม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายลิขิต ไชยเพ็ชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสันชัย สกุลพระถาวร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางจิรัฎฐ์ธรณ์ แก้วทองเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนบ้านคลองสระ
เบอร์โทร : 0815973288
ชื่อ-นามสกุล : นายอเนก รุ่งแดง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูใบฎีกาธงชัยเนกขมฺรโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ นวลขาว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตัวแทนจาก : สถานศึกษา
เบอร์โทร :