ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นายปรีชา พูนติ้ม
ครู คศ.3

นางสาวจินตนา เลิศศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางวันดี วัชรกาญจน์
ครู คศ.1