ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นางจิรัฐธรณ์ แก้วทองเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษา

นายปรีชา พูนติ้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจินตนา เลิศศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางวันดี วัชรกาญจน์
ครู คศ.1