ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลครู-บุคลากร59 Emis Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.5 KB 105
ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน59 Emis Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85.61 KB 108
เกียรติบัตรระดับเขตปฐมวัย 106
คำสั่งเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.07 KB 185
บัญชีรายชื่อนักเรียน 57 เทอม 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.5 KB 161
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านคลองสระ 106
สรุปตัวแทนระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านคลองสระ 106
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 โรงเรียนบ้านคลองสระ 88
รหัสวิชาเพิ่มเติมระดับมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.65 KB 249
รหัสวิชาเรียนระดับมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.35 KB 274
รวมเนื้อเพลงลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 9570
เพลงมหาฤกษ์ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.05 MB 143
เพลงราชสดุดีลูกเสือ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.83 MB 154
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O6ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 4
O6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.78 KB 5
O6พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 5
O6พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.93 KB 3
O6พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.34 KB 5
O6พรบ.ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 5
O6พรบ.เครื่องแบบนักเรียน 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.97 KB 5
O6พรบ.คุ้มครองเด็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.3 KB 5
O6พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 4
O6พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.89 KB 4
O6พรบ.ครูและบุคลากรทางกรศึกษา ฉ.2 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.51 KB 5
O6พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 4
O6พรบ.การศึกษาฉบับที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.38 KB 5
O6พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 5
O6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.84 KB 5
O6 การศึกษาภาคบังคับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 5
O6 กฎหมายการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 3
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ.o26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.66 KB 3
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2562.o26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 525.67 KB 6
อัตรากำลังครูโรงเรียนบ้านคลองสระ.o26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.38 KB 5