ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
O6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O6ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 8944
O6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.78 KB 8944
O6พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 8940
O6พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.93 KB 8941
O6พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.34 KB 8941
O6พรบ.ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 8945
O6พรบ.เครื่องแบบนักเรียน 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.97 KB 8947
O6พรบ.คุ้มครองเด็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.3 KB 8941
O6พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 8943
O6พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.89 KB 8943
O6พรบ.ครูและบุคลากรทางกรศึกษา ฉ.2 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.51 KB 8941
O6พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 8947
O6พรบ.การศึกษาฉบับที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.38 KB 8945
O6พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 8945
O6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.84 KB 8943
O6 การศึกษาภาคบังคับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 8940
O6 กฎหมายการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 8941
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ.o26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.66 KB 8957
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2562.o26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 525.67 KB 8951
อัตรากำลังครูโรงเรียนบ้านคลองสระ.o26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.38 KB 8945
O22ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.36 KB 8946
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.93 KB 8949
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.35 KB 8943
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดนํ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.97 KB 8945
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.16 KB 8944
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.52 KB 8944
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวาดรูปปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.91 KB 8942
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวาดรูปปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน หลังเวทีห้องประชุม และหน้าอาคารเรียนป.๔-ป.๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.61 KB 8943
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/3/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.88 KB 8944
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําไวนิลเลือกตั้งขนาด ๑.๕๐ X ๒.๗๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.75 KB 8943
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสํานักงาน 26/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96 KB 8941
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจดหมายเชิญชวนผู้ปกครองเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.19 KB 8946
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขับรถรับ - ส่ง นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.2 KB 8947
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.34 KB 8943
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.56 KB 8938
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.02 KB 8943
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.76 KB 8942
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ ปพ. มัธยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.5 KB 8936
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.36 KB 8928
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ ปพ.ประถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.35 KB 8929
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.69 KB 8928
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสกรีนเสื้อนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.16 KB 8934
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/6/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.25 KB 8929
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/8/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.39 KB 8930
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.5 KB 8924
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.3 KB 8931
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/9/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.93 KB 8933
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 8932
อื่นๆ
ข้อมูลครู-บุคลากร59 Emis Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.5 KB 9063
ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน59 Emis Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85.61 KB 9056
เกียรติบัตรระดับเขตปฐมวัย 9049
คำสั่งเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.07 KB 9153
บัญชีรายชื่อนักเรียน 57 เทอม 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.5 KB 9105
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านคลองสระ 9044
สรุปตัวแทนระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านคลองสระ 9045
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 โรงเรียนบ้านคลองสระ 9022
รหัสวิชาเพิ่มเติมระดับมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.65 KB 9195
รหัสวิชาเรียนระดับมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.35 KB 9215
รวมเนื้อเพลงลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 26176
เพลงมหาฤกษ์ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.05 MB 9079
เพลงราชสดุดีลูกเสือ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.83 MB 9090