ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลครู-บุคลากร59 Emis Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.5 KB 171
ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน59 Emis Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85.61 KB 164
เกียรติบัตรระดับเขตปฐมวัย 163
คำสั่งเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.07 KB 257
บัญชีรายชื่อนักเรียน 57 เทอม 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.5 KB 219
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านคลองสระ 155
สรุปตัวแทนระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านคลองสระ 157
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 โรงเรียนบ้านคลองสระ 134
รหัสวิชาเพิ่มเติมระดับมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.65 KB 307
รหัสวิชาเรียนระดับมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.35 KB 327
รวมเนื้อเพลงลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 13750
เพลงมหาฤกษ์ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.05 MB 192
เพลงราชสดุดีลูกเสือ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.83 MB 201
O6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O6ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 54
O6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.78 KB 54
O6พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 52
O6พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.93 KB 52
O6พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.34 KB 51
O6พรบ.ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 55
O6พรบ.เครื่องแบบนักเรียน 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.97 KB 55
O6พรบ.คุ้มครองเด็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.3 KB 53
O6พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 54
O6พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.89 KB 54
O6พรบ.ครูและบุคลากรทางกรศึกษา ฉ.2 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.51 KB 53
O6พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 56
O6พรบ.การศึกษาฉบับที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.38 KB 55
O6พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 53
O6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.84 KB 55
O6 การศึกษาภาคบังคับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 52
O6 กฎหมายการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 50
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ.o26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.66 KB 64
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2562.o26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 525.67 KB 60
อัตรากำลังครูโรงเรียนบ้านคลองสระ.o26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.38 KB 56
O22ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.36 KB 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.93 KB 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.35 KB 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดนํ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.97 KB 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.16 KB 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.52 KB 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวาดรูปปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.91 KB 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวาดรูปปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน หลังเวทีห้องประชุม และหน้าอาคารเรียนป.๔-ป.๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.61 KB 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/3/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.88 KB 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําไวนิลเลือกตั้งขนาด ๑.๕๐ X ๒.๗๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.75 KB 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสํานักงาน 26/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96 KB 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจดหมายเชิญชวนผู้ปกครองเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.19 KB 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขับรถรับ - ส่ง นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.2 KB 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.34 KB 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.56 KB 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.02 KB 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.76 KB 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ ปพ. มัธยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.5 KB 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.36 KB 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ ปพ.ประถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.35 KB 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.69 KB 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสกรีนเสื้อนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/5/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.16 KB 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/6/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.25 KB 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/8/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.39 KB 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.5 KB 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.3 KB 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/9/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.93 KB 45
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 42