ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน
 
โรงเรียนบ้านคลองสระมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 528 คน ดังนี้
  • ระดับปฐมวัย  47  คน
  • ระดับประถมศึกษา 303 คน
  • ระดับมัธยมศึกษา 178 คน
 
ข้อมูลห้องเรียน
 

โรงเรียนบ้านคลองสระมีห้องเรียนทั้งสิ้น จำนวน 20 ห้อง  ดังนี้

  • ระดับปฐมวัย จำนวน 3  ห้อง
  • ระดับประถมศึกษา จำนวน 11 ห้อง
  • ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 ห้อง