ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ม.ค. 61 วันเด็กแห่งชาติ
12 ม.ค. 61 ทัศนศึกษานักเรียนชั้นปฐมวัย / ป.1 - 3 / ป.4 - 6 / ม.1 - 3
คณะครูทุกท่าน
10 ม.ค. 61 ถึง 11 ม.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2560
ครูผู้รับผิดชอบ / ฝ่ายวัดผล
09 ม.ค. 61 ประชุมครูประจำเดือน
ฝ่ายบริหาร /คณะครูทุกท่าน
05 ม.ค. 61 สอบ PRE O-NET
คณะครูผู้รับผิดชอบ
30 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /คณะครู / ผู้บริหาร
19 ธ.ค. 60 ถึง 21 ธ.ค. 60 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
คณะครูผู้รับผิดชอบ
15 ธ.ค. 60 ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์
งานดูแลฯ ครูเวรประจำวัน คณะครูทุกท่าน
11 ธ.ค. 60 หยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
08 ธ.ค. 60 ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์
งานดูแลฯ ครูเวรประจำวัน คณะครูทุกท่าน
05 ธ.ค. 60 วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ธ.ค. 60 วันเอดส์โลก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 พ.ย. 60 วันราชสดุดีลูกเสือ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 พ.ย. 60 ประชุมหัวหน้างานวิชาการ
กลุ่มการบริหารวิชาการ
23 พ.ย. 60 ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน – การเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
ครูประจำชั้น ป.1-6
17 พ.ย. 60 ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์
งานดูแลฯ ครูเวรประจำวั
16 พ.ย. 60 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
งานวัดผล / ครูประจำวิชา
10 พ.ย. 60 ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์
08 พ.ย. 60 ถึง 10 พ.ย. 60 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
งานวัดผล / ครูประจำวิชา
03 พ.ย. 60 วันลอยกระทง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
02 พ.ย. 60 ถึง 03 พ.ย. 60 นักเรียนลงทะเบียนแก้ 0 , ร , มส หรือ มผ ครั้งที่ 1
งานวัดผล / ครูประจำวิชา
02 พ.ย. 60 ประชุมครูประจำเดือน
ฝ่ายบริหาร
22 พ.ค. 60 ถึง 26 พ.ค. 60 ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์
งานดูแลฯ ครูเวรประจำวัน
01 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60 เปิดเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน
25 ก.ค. 57 ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์
ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 ก.ค. 57 ประชุมวิชาการ ระดับ ป.4-6
ประชุมวิชาการ ระดับ ป.4-6
วิชาการ ระดับ ป.4-6
23 ก.ค. 57 ประชุมวิชาการ ระดับ ป.1-3
ประชุมวิชาการ ระดับ ป.1-3
วิชาการ ระดับ ป.1-3
17 ก.ค. 57 ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ
11 ก.ค. 57 วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
09 ก.ค. 57 ถึง 10 ก.ค. 57 การแข่งขันกีฬาเครือข่ายป่าร่อน คลองสระ
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายป่าร่อน คลองสระ
คณะครูทุกท่าน
04 ก.ค. 57 ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์
ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ก.ค. 57 ประชุมวิชาการ,วันสถาปนาลูกเสือ
ประชุมวิชาการ,วันสถาปนาลูกเสือ
วิชาการโรงเรียน,กิจกรรมพัฒนาการผู้เรียน
14 มี.ค. 57 ถึง 15 มี.ค. 57 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้น
13 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57 สำรวจรายวิชา และครูผู้สอนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
สำรวจรายวิชา และครูผู้สอนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
วิชาการ
12 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57 ทัศนศึกษา ป.1-ม.2

ทัศนศึกษา ป.1-ม.2

คุณครูผู้สอน/ครูประจำชั้น
10 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2556
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2556
คุณครูทุกท่าน
06 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 จัดเตรียมข้อสอบ/บรรจุซอง

จัดเตรียมข้อสอบ/บรรจุซอง

ครูประจำวิชา
25 ก.พ. 57 ถึง 03 มี.ค. 57 ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่

ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่

คณะครูทุกท่าน
24 ก.พ. 57 สอบ NT ป.3
สอบ NT ป.3
คุณครูผู้สอน ป.3
21 ก.พ. 57 ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์
ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์
งานดูแลฯ ครูเวรประจำวัน
19 ก.พ. 57 สำรวจรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ
สำรวจรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ
คุณครูประจำวิชา/งานทะเบียน
19 ก.พ. 57 ถึง 21 ก.พ. 57 เข้าค่ายลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ป.6 / ม.2
เข้าค่ายลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ป.6 / ม.2
คุณครูประจำชั้นป.6และม.2
18 ก.พ. 57 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

คณะครูทุกท่าน
17 ก.พ. 57 ถึง 21 ก.พ. 57 กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ครูประจำวิชา
17 ก.พ. 57 ถึง 20 ก.พ. 57 งานศิลปหัตถกรรม กรุงเทพฯ

งานศิลปหัตถกรรม กรุงเทพฯ

คุณครูมาลัยลักษณ์/ถิรดา/ธรรมรัตน์/สุนันต์
14 ก.พ. 57 ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์
ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์
งานดูแลฯ ครูเวรประจำวัน
14 ก.พ. 57 ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์
ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์
งานดูแลฯ ครูเวรประจำวัน
12 ก.พ. 57 ถึง 14 ก.พ. 57 สำรวจการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
สำรวจการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
งานทะเบียนวัดผล
10 ก.พ. 57 ถึง 14 ก.พ. 57 กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

คณะครูทุกท่าน
08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 สอบ O-Net ชั้น ป.6 และม.3
สอบ O-Net ชั้น ป.6 และม.3
คุณครูผู้รับผิดชอบ
07 ก.พ. 57 ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์

ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์

งานดูแลฯ ครูเวรประจำวัน
07 ก.พ. 57 แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียน ม.3 , ม.6
แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียน ม.3 , .6
งานแนะแนว
06 ก.พ. 57 ประชุมครูประจำเดือน
ประชุมครูประจำเดือน
คณะครูทุกท่าน
03 ก.พ. 57 ถึง 07 เม.ย. 57 ค่ายวิชาการป.6และ ม.3/กิจกรรมการเรียนการสอน
ค่ายวิชาการป.6และ ม.3/กิจกรรมการเรียนการสอน
คุณครูผู้สอน ป.6และ ม.3คณะครูทุกท่าน
29 มี.ค. 56 ครูประจำชั้นส่งธุรการชั้นเรียน/อนุมัติผลการเรียนระดับชั้น ป.1-ป.5 และม.1-ม.2
ผอ./รองผอ./ครูประจำชั้น
29 มี.ค. 56 ประชุมครูประจำภาคเรียนที่ 2/2556
ผอ.พูนศักดิ์
25 มี.ค. 56 ครูประจำวิชาส่ง ปพ.5 / ครูประจำชั้นส่งธุรการชั้นเรียน/อนุมัติผลการเรียนระดับชั้น ป.6 และม.3
19 มี.ค. 56 ถึง 23 มี.ค. 56 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นม.3
ครูดาวรัตน์/ครูที่ได้รับคำสั่ง
18 มี.ค. 56 ถึง 23 มี.ค. 56 ครูประจำชั้นรายงานผลการเรียนให้ฝ่ายวัดผล
ครูประจำชั้น
15 มี.ค. 56 ประกาศผลสอบโอเน็ต
ครูป.6 และ ม.3
15 มี.ค. 56 รายงานผลพัฒนาการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล
รองผอ.พูนสุข/ครูระดับชั้นอนุบาล
15 มี.ค. 56 ถึง 18 มี.ค. 56 ครูประจำวิชา จัดทำปพ.5 และส่งรายงานผลการเรียนให้ครูประจำชั้น
ครูผู้สอน
12 มี.ค. 56 ถึง 14 มี.ค. 56 สอบปลายภาคทุกระดับชั้น
วิชาการ/ครูทุกคน
โรงเรียนบ้านคลองสระ
08 มี.ค. 56 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้นป.1-3
ครูระดับชั้นป.1-3 / ครูที่ได้รับคำสั่ง
08 มี.ค. 56 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้นป.4-6
ครูระดับชั้น ป.4-6 / ครูที่ได้รับคำสั่ง
08 มี.ค. 56 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้นม.1-2
ครูระดับชั้น ม.1-2 / ครูที่ได้รับคำสั่ง
07 มี.ค. 56 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ครูระดับชั้นอนุบาล / ครูที่ได้รับคำสั่ง
05 มี.ค. 56 ประเมินโรงเรียนในฝัน
บุคลากรทุกคน
โรงเรียนบ้านคลองสระ
01 มี.ค. 56 ถึง 08 มี.ค. 56 ส่งต้นฉบับพร้อมไฟล์ข้อสอบให้ฝ่ายวิชาการ
รองผอ.พูนสุข/ครูจิรพรรณ/หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูธิดารัตน์
โรงเรียนบ้านคลองสระ
26 ก.พ. 56 ถึง 28 ก.พ. 56 เข้าค่ายลูกเสือ นร.ชั้นป.6 และม.2
ครูสืบพงษ์ ครูราตรี ครูบุณฑริกา ครูธรรมรัตน์ ครูปาณิสรา ครูสายสุณี และครูที่ได้รับคำสั่ง
โรงเรียนบ้านแม่โมกข์
21 ก.พ. 56 สอบประเมินคุณภาพ ชั้น ป.3
ครูสมใจ ครูวิชญาพร ครูมนะธีร์ ครูสายสุณี และครูที่ได้รับคำสั่ง
โรงเรียนบ้านคลองสระ
15 ก.พ. 56 ถึง 28 ก.พ. 56 ส่งข้อสอบ(ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ)
รองผอ.พูนสุข/ครูผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มสาระ
12 ก.พ. 56 ถึง 15 ก.พ. 56 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ (เมืองทองธานี)
ผอ./ครูวิศานต์และครูที่ได้รับคำสั่ง
เมืองทองธานี/กทม.
02 ก.พ. 56 สอบ 0-net ป.6
02 ก.พ. 56 ถึง 03 ก.พ. 56 สอบ 0-net ม.3